Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.) Gmina Piątnica reprezentowana przez Wójta przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,  finansowanych z środkówz Funduszu Pracy.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

W załączeniu dokumenty konieczne do złożenia ww. dofinansowania.

 

Klauzula informacyjna

 

 Informuję, iż:

 

  1. administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy,
  2. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób -ochronadanych@cus.gminapiatnica.pl,
  3. dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika i na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO,
  4. okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat,
  5. ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do UODO w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
  6. podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest warunkiem ustawowym,
    a konsekwencją niepodania tych danych będzie skutkowało nie otrzymania zwrotów poniesionych
  7. dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewelina Wierzbowska

Data wytworzenia: 2018-04-13

Wprowadzający: Ewelina Wierzbowska

Modyfikujący: Ewelina Wierzbowska

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Ewelina Wierzbowska

Data publikacji: 2018-04-13